Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. 1. Sklep internetowy „PRZYJAZNA ZMYWARKA” dostępny pod adresem internetowym www.przyjaznazmywarka.eu, prowadzony jest przez ATROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim,           ul. Osadnicza 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000498534, NIP: 6222785051.
 2. 2.    Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

 1. 1.    Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 2. 2.    Sprzedawca - ATROM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą  w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Osadnicza 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski, zarejestrowana                 w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,             IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000498534, NIP: 6222785051.
 3. 3.    Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. 4.    Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. 5.    Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.przyjaznazmywarka.eu.
 6. 6.    Umowa zawarta na odległość- umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron,             z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. 7.    Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. 8.    Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. 9.    Formularz zamówienia- interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. 10.  Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. 11.  Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. 12.  Umowa Sprzedaży- umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem                   a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać́: 

 1. 1.  pod numerem telefonu (czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00): (062) 738 42 88 (koszt połączenia według stawki operatora)
 2. 2.  korzystając z adresu poczty elektronicznej: przyjaznazmywarka@atrom.eu
 3. 3.  korzystając z adresu korespondencyjnego: ATROM Sp. z o.o. Sp.k., ul. Osadnicza 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. 1.    urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 2. 2.    aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. 3.    włączona obsługa plików cookies,

§ 5

Informacje ogólne

 1. 1.    Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności           za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 2. 2.    Przeglądanie asortymentu Sklepu i dokonywanie zakupów nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 
 3. 3.     Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. 4.    Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. 5.    Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana                w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy: 

 1. 1.    wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
 2. 2.    w celu finalizacji zamówienia w koszyku należy kliknąć przycisk „Zamawiam”, a następnie wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych dotyczących dostawy i płatności, i kliknąć przycisk „Kontynuuj”;
 3. 3.    Następnie należy uzupełnić dane dotyczące adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 4. 4.    kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”
 5. 5.    w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 7 ust. 3.

§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. 1.    Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 2. a)     Przesyłka kurierska, 
 3. b)     Przesyłka kurierska pobraniowa,
 4. 2.    Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 5. a)      Płatność za pobraniem,
 6. b)      Przelew tradycyjny,
 7. c)      Przelewy 24.pl ,
 8. 3.    Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. 1.    Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.
 2. 2.    Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie                do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera             co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji        oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. 3.    W przypadku wyboru przez Klienta: 
 4. a)     płatności przelewem albo płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 5. b)    płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 6. 4.      Zamówienia złożone w sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze –                  od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 15.00). Zamówienia składane w soboty, niedziele          i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego. Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 5 dni roboczych. 
 7. 5.      Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 8. a)    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 9. b)    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 10. 6.      Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 11. 7.      Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

 1. 1.    Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. 2.    Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi               lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. 3.    W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami              lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. 4.    Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu                  od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. 5.    Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy
 6. 6.    Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. 7.    W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. 8.    Skutki odstąpienia od Umowy:
 9. a)    W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 10. b)    W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie,               nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy,               z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 11. c)     Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 12. d)    Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu                     z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. e)    Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 14. f)      Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli        ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 15. g)    Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania               z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 16. 9.      W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 17. 10.   Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi                        w odniesieniu do Umowy:
 18. a)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 19. b)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia                     lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 20. c)     w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 21. d)    o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 22. e)    w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 23. f)      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 24. g)    w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni           i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 25. h)    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 26. i)      o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 27. j)      o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu                    do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§ 10

Rękojmia i gwarancja

 1. 1.    Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. 2.    Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. 3.    W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji  w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. 
 4. 4.    Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. 
 5. 5.    Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. 
 6. 6.    Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie       14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. 7.    Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 8. 8.    W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. 1.    Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php 

oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. 2.    Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 2. a)    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1930), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 
 3. b)    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.           z 2018 r. poz. 1930), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 
 4. c)     Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim                  a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 12

Dane osobowe w Sklepie internetowy

 1. 1.    Administratorem danych osobowych Klientów jest ATROM Sp. z o.o. Sp.k., ul. Osadnicza 18,            63-400 Ostrów Wlkp., KRS 0000498534, NIP 622 278 50 51. 
 2. 2.    Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod adresem iod@atrom.eu
 3. 3.     Przetwarzanie danych osobowych Klientów odbywać się będzie:
 4. a)     w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy, zawarcia i wykonania umowy, w tym realizacji uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji, kontaktu w ramach realizacji umowy (art. 6 ust 1 lit. b RODO);

b)    w celu wywiązania się̨ z naszych obowiązków prawnych, np. obowiązku wystawienia faktury          lub innego dokumentu wymaganego przepisami  (art. 6 ust 1 lit. c RODO);

 • c)      w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • d)     w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • e)     w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

4.    Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 1. 5.     Klient prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 
 2. 6.    W przypadkach, gdy dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w każdej chwili Klientowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. 7.     W celu skorzystania z wskazanych w pkt 5 i 6  praw Klient może przesłać wniosek na adres ATROM Sp. z o.o. Sp.k. ul. Osadnicza 18, 63-400 Ostrów Wlkp. lub drogą elektroniczną: atrom@atrom.eu
 4. 8.     Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,         ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.
 5. 9.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 
 6. 10.  Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom, w tym naszym podwykonawcom   (np. firmy obsługujące płatności, kurierskie,  księgowe, prawnicze, informatyczneitp.).
 7. 11. Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 8. 12.  Administrator nie będzie stosował wobec Klientów zautomatyzowanego podejmowania decyzji,            w tym profilowania. 

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. 1.  Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. 2.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta          z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. 3.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 

Wersja 1.0

z dnia 15.11.2018 r. 

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów